Průmysl jako důležitá součást našeho života

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje realizuje mezinárodní projekt s názvem InduCult2.0. Tento projekt je zaměřen na šíření průmyslové kultury. I přesto, že průmysl vždy není veřejností vnímán pozitivně, je důležitou součástí našeho života. Je zapotřebí si uvědomit, že většina předmětů denní potřeby pochází z průmyslové výroby. Průmyslové podniky zaměstnávají mnoho obyvatel našeho regionu. Mimo zaměstnance podniků ale lidé často netuší, co se děje za zdmi továren, jaké konkrétní výrobky vznikají, jaká je jejich přidaná hodnota a jaké technologie jsou k výrobě používány.

Aspoň částečně změnit negativní vnímání průmyslu se snaží projekt InduCult2.0 prostřednictvím putovní výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“. Výstava zahrnuje deset důležitých regionálních průmyslových odvětví. Jednotlivá průmyslová odvětví jsou představována formou expozic v prosklených vitrínách. Ve vitrínách jsou vystaveny nejen výrobky, ale jsou zde prezentovány i zajímavé souvislosti technologií či využití produktů výrob. Putovní výstava byla vernisáží slavnostně zahájena 17. dubna na Statku Bernard v Královském Poříčí. Dne 18. května se výstava přesune do Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, i zde opět proběhne slavnostní vernisáž. Na konci července budou výstavní vitríny přesunuty do Kulturního domu a multifunkčního centra Březová. Po ukončení expozice budou vitríny rozvezeny do měst, na jejichž území se nachází vystavovaná průmyslová odvětví. Vitríny budou trvale vystaveny na veřejně přístupných místech těchto průmyslových měst. Zajímavosti z průmyslových odvětví tak budou trvale prezentovány veřejnosti i po skončení výstavy.

Veřejnost se může seznámit s průmyslovou tradicí také prostřednictvím kulturních akcí soustředěných pod jednotnou značku „Kulturní září na Sokolovsku“. Jedná se o 8 kulturních událostí, které se vážou na průmyslovou tradici. Projekt InduCult2.0 pomáhá společné propagaci těchto akcí, ale i financování některých jejich prvků. Všechny tyto kulturní události spojují následující pojmy: průmysl, kultura, Sokolovsko a září. V některých případech se jedná o stávající zavedené kulturní události, jiné byly nově vytvořeny. Díky podpoře z projektu InduCult2.0 byla například zorganizována kulturně – průmyslová slavnost v Březové u Sokolova s názvem „Za poklady Slavkovského lesa – aneb nerostné bohatství dává lidem po staletí obživu“. V rámci této slavnosti návštěvníci získají informace o hornické historii a dalších typických řemeslných a průmyslových oborech ve Slavkovském lese. Kulturní program bude doplněn o aktivity pro děti a hudební doprovod. Součástí této události bude také třetí slavnostní vernisáž výše zmíněné putovní výstavy v kulturním domě v Březové.

Při prezentaci průmyslu nezapomínáme ani na naši nejmladší generaci. Díky projektu InduCult2.0 byla zprostředkována spolupráce mezi 5 školami a 5 průmyslovými podniky. Žáci druhého stupně těchto škol se mohli účastnit exkurzí, besed, workshopů, dnů otevřených dveří firem, dílen, ale mohli si také vyzkoušet pracovní pohovor na zkoušku přímo v prostředí firmy. V jednom případě došlo také k navázání bližší spolupráce mezi školou a regionálním muzeem, přičemž tématikou této spolupráce je opět průmysl a průmyslová historie našeho regionu.

Mimo posilování významu průmyslové kultury se projekt InduCult2.0 zaměřuje na zvyšování kreativity v prostředí průmyslu. Výstupem projektu bude workshop designérů. Hlavním tématem tohoto workshopu je vznik návrhů inovativních řešení využitelných v praxi průmyslových podniků. Jedná se především o oblast grafického designu. Vytvořené návrhy budou veřejnosti prezentovány v červnu nebo červenci tohoto roku.

Rádi Vás uvítáme na jakékoli z plánovaných akcí!

Mgr. Lucie Přibylová – projektová manažerka Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Slavnostní vernisáž putovní výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“


Několik výstavních vitrín putovní výstavy

Plakát putovní výstavy „Průmysl se představuje veřejnosti“

Exkurze dětí základní školy v Amati – Denak, s.r.o.

Zdroj všech fotografií: vlastní fotografie