O nás / Stanovy a zápisy ze schůzí

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., bylo založeno třemi místními akčními skupinami za účelem podpory regionálního rozvoje karlovarského regionu a napomáhání všeobecnému rozvoji a vzestupu venkovských oblastí Karlovarského kraje a potažmo celé ČR v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty. Dále za účelem přispívání k udržení a ochraně kulturně-historické podoby obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu. Účelu spolku bude dosahováno realizací hlavních činností.

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Více informací viz Národní síť Místních akčních skupin České republiky.

 • Zastupování společných zájmů místních akčních skupin Karlovarského kraje.
 • Prosazování metody CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky.
 • Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
 • Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a obnově venkova.
 • Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
 • Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování Programu obnovy venkova a dalších programů týkajících se obnovy venkova.
 • Aktivní realizace projektů k podpoře výše uvedeného účelu.
 • Zpracování rozvojových dokumentů, studií a strategií.
 • Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova.
 • Pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
 • Pronájem a půjčování věcí movitých.
 • Podněcování vzdělávacích a osvětových aktivit všech generací.
 • Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 • Členem spolku mohou být právnické osoby s působností na území Karlovarského kraje, které pracují metodou CLLD a které souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 • O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada spolku.
 • Členství vzniká dnem podpisu Přihlášky přijetí za člena novým členem a předsedou spolku.
 • Zánik členství
  • vystoupením člena písemným oznámením,
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  • zánikem spolku,
  • vyloučením z důvodu nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
  • vyloučením na základě vážného porušení povinností vyplývajících z členství.

Práva a povinnosti členů


 • Člen má právo zejména:
  • podílet se na činnosti spolku
  • volit a být volen do orgánů spolku
  • být informován o činnosti spolku
  • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
  • účastnit se jednání a valné hromady
 • Člen má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy spolku
  • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  • platit členské příspěvky ve stanovené výši, a to vždy do konce druhého měsíce roku, na který se příspěvek vztahuje.

Orgány spolku jsou:

 • valná hromada (orgán nejvyšší)
 • předseda (orgán statutární)